Το Εργαστήριο Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων – ΕΣΥΨΥΚΟΠ (Labo-ratory in Counseling, Psychosocial Support and Community Interventions)  ιδρύθηκε το 2019.

Αποστολή του είναι η ενεργός συμβολή στην ψυχοκοινωνική στήριξη των φοιτητών/ριών του Πα.Δ.Α. και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας με απώτερο στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Η διεξαγωγή ψυχοκοινωνικών ερευνών, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής και ευρύτερης κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας, η εκπαίδευση επαγγελματιών, η στάθμιση σχετικών εργαλείων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτελούν τον πυλώνα αυτού του Εργαστηρίου. 

 

 O σχεδιασμός του λογότυπου αποτελεί ευγενική χορηγία των εκδόσεων Utopia